Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid :

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Dijk Bouw en Techniek B.V. geldende aanbiedingen en op alle met Van Dijk Bouw en Techniek B.V gesloten overeenkomsten.
• Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen en 
alsdan slechts voor de desbe¬treffende transactie.

2. Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen :

• Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
• Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop geldende prijzen. Indien na 
het sluiten van de overeenkomst Van Dijk Bouw en Techniek B.V. de tijdens de overeenkomst bedongen 
prijs wenst te verhogen is zij hiertoe gerechtigd en kan Van Dijk Bouw en Techniek B.V. deze prijsverhoging 
aan de koper doorberekenen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
Indien Van Dijk Bouw en Techniek B.V de overeengekomen prijs voordien wenst te verhogen heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat Van Dijk Bouw en Techniek B.V kenbaar heeft gemaakt de over¬eengekomen prijs te verhogen.
• De kosten verband houdende met geleverde monsters/modellen worden steeds aan de potentiële koper 
berekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 1 maand na datum van aflevering van de 
monsters/modellen zal het aan de potentiële koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De potentiële 
koper heeft nimmer het recht om de monsters/modellen voorgoed onder zich te houden.
• Indien Van Dijk Bouw en Techniek B.V. aan een (potentiële) klant advie¬zen verstrekt of anderszins op 
verzoek van of in opdracht van de (poten¬tiële) klant werkzaamheden verricht zonder dat terzake een 
opdracht wordt ontvangen, heeft Van Dijk Bouw en Techniek B.V het recht de (potentiële) klant de kostprijs 
van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te berekenen.

3. Maten, gewichten,inhoudsopgaven, afbeeldingen en dergelijke :

• De in onze aanbiedingen, voorraadlijsten, folders, gidsen, catalogi, circu¬laires e.d. vermelde maten, 
gewichten, technische gegevens, inhouds¬opgaven en de daarin weergegeven afbeeldingen zijn zo
zorgvuldig mogelijk aangegeven. Enige gering, in redelijkheid toe te stane afwijkin¬gen, geven de koper niet 
het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. te reclameren en schadevergoeding of herstel te vorderen.
• De eigendoms en/of auteursrechten op door Van Dijk Bouw en Techniek B.V verstrekte tekeningen, 
afbeeldingen, teksten en dergelijke worden door Van Dijk Bouw en Techniek B.V. uitdrukkelijk voorbehouden.

4. Levertijd / risico :

• Van Dijk Bouw en Techniek B.V. spant zich in de gekochte zaken binnen de tussen partijen gesloten levertijd aan de koper te leveren.
• Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale 
termijnen.
• Elke aansprakelijkheid van Van Dijk Bouw en Techniek B.V. voor over¬schrijding van de levertijd is 
uitgesloten behoudens opzet of grove schuld zijdens Van Dijk Bouw en Techniek B.V. Voorts is Van Dijk 
Bouw en Techniek B.V enkel aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de
koper Van Dijk Bouw en Techniek B.V haar schrif¬telijk binnen een redelijke termijn van 15 dagen in gebreke 
heeft gesteld waarbij de koper Van Dijk Bouw en Techniek B.V. een termijn moet gun¬nen alsnog per
ommegaande aan haar verplichtingen te voldoen.
• Indien zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de koper zijn afgenomen dan staan deze zaken voor rekening en risico ter beschikking van de koper opgeslagen.
• Indien de koper nadat Van Dijk Bouw en Techniek B.V. de koper voor¬noemd schriftelijk tot afname heeft 
gesommeerd alsnog in gebreke blijft de zaken af te nemen houdt van Dijk Bouw en Techniek B.V. zich het 
recht voor de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vor¬deren.

5. Vervoer :

• Indien tussen partijen franco levering wordt overeengekomen worden de goederen vervoerd voor rekening 
en risico van Van Dijk Bouw en Techniek B.V
• In alle andere gevallen worden de goederen vervoerd voor rekening en risico van de koper.
• De koper is verplicht de zaken aan het door de koper opgegeven afle¬veradres in ontvangst te nemen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft dan komen de hieruit voortvloeiende kosten, schaden en interessen voor zijn rekening ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting een gevolg is van overmacht.
• Bij levering franco werk of op de wal is de verkoper niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren 
dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk rijdbaar (gemaakt) terrein respectievelijk het vaartuig 
langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen.

6. Controle levering :

• De koper is verplicht bij ontvangst van de gekochte zaken direct te con¬troleren of de aard en de hoeveelheid van de geleverde zaken beant¬woordt aan de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
• Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken niets schriftelijk is overeengekomen zullen de 
geleverde zaken in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel en in de betrokken soort zaken 
gebruikelijk is.
• Indien de koper bij ontvangst van de zaken verschillen constateert tus¬sen de feitelijk geleverde 
hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tus¬sen partijen is overeengekomen dient hij hiervan op het 
ontvangstbewijs direct en onverwijld een aantekening te maken.

7. Reclame :

• Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen na de dag van aflevering door de koper schriftelijk bij Van Dijk Bouw en Techniek B.V. zijn inge¬diend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
• Het recht van reclame vervalt indien de koper niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de koper Van Dijk Bouw en Techniek B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te her¬stellen.

8. Aansprakelijkheid:

• Van Dijk Bouw en Techniek B.V is slechts aansprakelijk voor de directe schade geleden door de koper welke schade het rechtstreeks en uitslui¬tend gevolg is van opzet/grove schuld van Van Dijk Bouw en Techniek B.V. met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen van Dijk Bouw en Techniek B.V. verzekerd is, dan¬wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verze-kerd had behoren te zijn.
• Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld is Van Dijk Bouw en Techniek B.V. niet aansprakelijk.

9. Betalingsvoorwaarden:

• Betaling dient netto contant te geschieden binnen 30 dagen na factuur¬datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank aangegeven valutadatum geldt als betaaldatum.
• Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de gestelde betalingstermijn zal van Dijk Bouw en Techniek B.V over het factuurbedrag een rentevergoeding van de koper vorderen ad. 1,5% per maand. Bovendien is de koper de buitengerechtelijke incassokosten (kosten t.b.v. inning der vordering) aan van Dijk Bouw en Techniek B.V. verschuldigd, welke kosten gelijk zijn aan het Tarief van de Orde van Advocaten.

10. Eigendomsvoorbehoud:

• Van Dijk Bouw en Techniek behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor zolang het door de koper terzake verschuldigde bedrag niet volledig is voldaan.
• De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op door Van Dijk Bouw en Techniek B.V geleverde zaken een pandrecht te vestigen.
• Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van be¬taling wordt verleend, danwel uit handelingen van de koper anderszins blijkt dat de koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens Van Dijk Bouw en Techniek B.V niet kan of zal voldoen, is de koper verplicht de aan Van Dijk Bouw en Techniek B.V. op grond van lid 1 toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek/sommatie aan Van Dijk Bouw en Techniek terug te geven.

11. Garantie, retourzending :

• Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende produkt geldende fabrieksgarantiebepalingen. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het gele¬verde produkt, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft.
• Retourzendingen worden door Van Dijk Bouw en Techniek B.V niet dan na voorafgaande toestemming van Van Dijk Bouw en Techniek B.V geaccepteerd.
• Zo Van Dijk Bouw en Techniek B.V. instemt met retourzending van gele¬verde zaken dient de retourzending door de koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van de factuurnummers en de datum van levering.
• Het in ontvangst nemen van de door de koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens Van Dijk Bouw en Techniek B.V in van welke door de koper gestelde fout in de tekortkoming in de nako¬ming dan ook.

12. Battle of the forms:

• Indien de koper algemene voorwaarden hanteert en van toepassing worden verklaard op de met Van Dijk Bouw en Techniek B.V. gesloten overeenkomst dan verwerpt Van Dijk Bouw en Techniek B.V. de toepasselijkheid hiervan en zullen de algemene voorwaarden van Van Dijk Bouw en Techniek B.V. van toepassing zijn voorzover bepalingen in de algemene voorwaarden van de koper strijdig zijn met bepalingen in deze algemene voorwaarden, een en ander indien en voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

13. Geschillen:

• Alle met Van Dijk Bouw en Techniek B.V. gesloten overeenkomsten wor¬den beheerst door het Nederlands Recht.
• Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeen= komsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van Van Dijk Bouw en Techniek B.V. tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch op 11 9 1996.